Atteikumu tiesības


1.1.    Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā pingpongshop.eu iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums.
1.2.    Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:
1.2.1.    jebkādu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma, kur Pircējs norāda šādu informāciju:
1.3.1.    pasūtījuma veikšanas datumu;
1.3.2.    datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
1.3.3.    Pircēja vārdu un uzvārdu;
1.3.4.    precīzu preces nosaukumu.
1.3.5. Uzrāda maksājuma apliecinošus dokumentus
1.4.    Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
1.5.    Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
1.6.    Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
1.7.    Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
1.8.    Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
1.9.    Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem un detaļām. Jāpārliecinās, ka atgrieztās Preces ir nelietotas, nebojātas un oriģinālajā iepakojumā. Ja atgrieztās Preces neatbilst iepriekšminētajām prasībām, Pircējam nav tiesību atkāpties no Līguma, un Pārdevējam nav pienākuma atdot Pircējam summu, kas samaksāta par attiecīgajām Precēm. Ja Pircējam nav tiesību atkāpties no Līguma, bet tomēr ir atgriezis Preces Pārdevējam, Pārdevējs atkal piegādā preces Pircējam, izmantojot pēc saviem ieskatiem izvēlētos piegādes līdzekļus, un Pircējs sedz piegādes izmaksas.
1.10.    Atteikuma tiesības nepiemēro:
1.10.1.    tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
1.10.2.    tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
1.10.3.    tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
1.10.4.    tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
1.10.5.    tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
1.10.6.    pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;
1.10.7.    citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.